Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Ezen adatkezelési tájékoztató célja a weboldal látógatóinak tájékoztatása személyes adataik kezeléséről a https://www.kerekes.consulting weboldal által.

Adatkezelő:
Eszter Kerekes
Fürstenrieder Str. 114, 80686 München
eszter@kerekes.consulting
+49 176 68249818

 1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Weboldal látogatása

A https://www.kerekes.consulting weboldal látogatása esetén a látogató által használt internetböngésző automatikusan adatokat küld ezen weboldal szerverére és azokat korlátozott ideig egy protokollban (ún. naplófájlban) rögzíti. Automatikus törlésükig a következő adatok kerülnek tárolásra a látogató további beavatkozása nélkül:

 • a látogató eszközének IP-címe,
 • a látogatás dátuma és időpontja,
 • a látogató által lekért weboldal megnevezése és webcíme,
 • a weboldal, melyről a látogató erre a weboldalra jutott (ún. referer),
 • a látogató eszközének böngészője és operációs rendszere, valamint a látogató által használt access provider megnevezése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja. Az adatkezelés a következő célokból áll az adatkezelő jogos érdekében:

 • a weboldallal való kapcsolat gyors felépítése,
 • a weboldal felhasználóbarát használatának lehetővé tétele,
 • a rendszerek biztonságának és stabilitásának felismerése és garantálása,
 • a weboldal adminisztrációjának megkönnyítése és javítása.

Az adatkezelés kifejezetten nem abból a célból történik, hogy az adatkezelő ismereteket szerezzen a weboldalt látogató személyről.

 1. Adatok továbbítása

Személyes adatok abban az esetben kerülnek harmadik személynek továbbításra, ha

 • ahhoz az érintett személy a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pontja szerint hozzájárulását adta,
 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja szerint jogos érdekek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, kivéve, ha feltehető, hogy az érintett személy érdekei szükségessé teszik személyes adatainak harmadik személlyel szembeni védelmét,
 • az adatok továbbítására a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat c) pontja szerint jogi kötelezettség áll fenn és/vagy
 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat b) pontja szerint az érintettel megkötni való szerződés teljesítéséhez szükséges.

Személyes adatok más esetekben nem kerülnek harmadik személynek továbbításra.

 1. Az Érintett jogai

Amennyiben a weboldal látogatásával összefüggésben az adatkezelő kezeli személyes adatait, Ön „Érintett“-ként a GDPR alapján a következő jogokkal rendelkezik:

4.1 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, valamint az Ön hozzáférési joga nincs kizárva, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, a címzettek és azok kategóriáiról, akikkel, ill. amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, jogairól, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. ha az adatokat az adatkezelő nem Öntől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, adott esetben az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, ill. adott esetben ezzel kapcsolatos érthető információk kéréséről. Ezen felül, ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor és egy, a GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat hiányzik, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti, a személyes adatok védelmét szolgáló garanciákról.

4.2 Helyesbítés és kiegészítés

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által helytelenül vagy hiányosan tárolt személyes adatait az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse, ill. kiegészítse.

4.3 Törlés

Amennyiben az adatkezelés nem a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges, az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak törlését kérje („elfeledtetéshez való jog“).

4.4 Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, valamint, ha az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

4.5 Tájékoztatás

Amennyiben az Érintett kérésére az adatkezelő annak személyes adatait helyesbítette, törölte vagy az adatkezelést korlátozta, az adatkezelő köteles arról minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel, ill., amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.6 Adathordozhatóság

Az Érintett adathordozhatósághoz való joggal rendelkezik, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, melynek az Érintett szerződő fele és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jog a következő jogokat foglalja magában, amennyiben az más személy jogait és szabadságait nem korlátozza: Az Érintett kérheti az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való megküldését, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelő által való közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek.

4.7 Tiltakozás

Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat e) pontja vagy 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja alapján történik, az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat e), ill. f) pontján alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetében a személyes adatok azt követően nem kezelhetők, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozását ezen adatvédelmi tájékoztató elején megjelölt elérhetőségeken közölheti telefonon, e-mailben vagy postai úton.

4.8 Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása ezen adatvédelmi tájékoztató elején megjelölt elérhetőségeken telefonon, e-mailben vagy postai úton lehetséges. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatainak kezelése, mely hozzájárulásán alapult, megszűnik.

4.9 Panasz

Amennyiben az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett véleménye szerint jogellenes, panaszt nyújthat be a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a rendelet feltételezett megsértésének helye szerint illetékes felügyeleti hatóságnál.

You cannot copy content of this page